مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مسعود یوسفیان, علیرضا مصداق نیا, امیرحسین محوی, اسرافیل عسگری
کلیدواژه ها : واژگان کليدي تراز فشار صوت - آلودگي صوتي - زنجان
: 14822
: 64
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: آلودگي صوتي در شهرها يكي از مشكلات مهم زيستمحيطي است كه موجب اثرات زيانآوري نظير افت شنوايي، اختلال در خواب، افزايش فشار خون و ناراحتيهاي گوارشي در مردم شهر ميشود. به منظور پيشگيري از اين اثرات و دسترسي به استانداردهاي توصيه شده، اندازهگيري آلودگي صوتي در شهرها امري ضروري است. اين پژوهش با هدف بررسي آلودگي صوتي در شهر زنجان در سال 1386 انجام گرفته است.روش بررسي: جهت اندازهگيري تراز فشار صوت در مجموع 64 نمونه در طي 2 هفته نمونهبرداري طبق استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق مسكوني و تجاري نمونهبرداري شد، كه اين 64 نمونه از 16 محل و براي هر محل در 4 نوبت صبح، ظهر، عصر و شب نمونهبرداري شدهاست. شاخصهاي صدا در شبكهي وزني A قرائت شد. در اين تحقيق اندازهگيريها در ايستگاههاي مورد نظر توسط دستگاه صداسنج مدل (Cel-268) صورت گرفت.يافتهها: حداكثر مقدار تراز معادل فشار صوت در مدت زمان 30 دقيقه اندازهگيري شده در شبكهي وزني A نيز در طول زمان اندازهگيري شب مربوط به چهارراه صدرجهان به مقدار 72 دسيبل و در طول روز مربوط به چهارراه سعدي به مقدار 7/77 دسيبل به دست آمد. از لحاظ آماري اختلاف معنيداري بين مقادير تراز معادل فشار صوت شب با مقادير تراز معادل فشار صوت ظهر و عصر به ترتيب با P-value هاي 046/0 و 035/0 مشاهده شد ولي از لحاظ آماري اختلاف معنيداري بين مقادير TNI و NPL در بين 4 نوبت شبانهروز به ترتيب با P-value هاي 054/0 و 052/0 مشاهده نشد.نتيجهگيري: با توجه به نتايج به دست آمده مشخص شد كه شهر زنجان آلودگي صوتي بالايي در مناطق مسكوني- تجاري دارد و در مقايسه با استانداردها در اكثر موارد بالاتر از استاندارد است. در ضمن نتايج به دست آمده از اين تحقيق با نتايج ساير مطالعات صورت گرفته در كشور همخواني دارد.
: 3538
: 30
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: بحث آلودگی هوا از دیدگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فنی، موضوعی است که امروزه در دنیا جایگاه ویژهای دارد، و یکی از مسایل مطرح در این زمینه، جلوگیری از افزایش این آلودگی و یافتن علل و عوامل بهوجودآورنده آن است. همچنین آلایندهها و ذرات معلق مانند PM1، PM2.5 و PM10 از علل اصلی آلودگی هوا محسوب میشوند، این تحقیق نیز با هدف بررسی شاخص کیفیت هوا و مقادیر این ذرات در شهر قم صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه، ذرات معلق PM1، PM2.5 و PM10 در 2 نقطه مرکزی شهر قم سنجیده شد، و برای هرکدام از ذرات، 60 نمونه طی 5 ماه متوالی در فصول تابستان (2 ماه) و پاییز با دستگاه Enviro Check برداشت شد.یافتهها: در طول دوره نمونهگیری از نظر آلاینده PM10، آبانماه با میانگین µg/m3117 آلودهترین و مهرماه با میانگین µg/m383 پاکترین ماه گزارش شد. همچنین از نظر آلاینده PM2.5، آذرماه با میانگین µg/m333 آلودهترین و مرداد، شهریور و مهرماه با میانگین µg/m38 پاکترین ماهها بودند.نتیجهگیری: نتایج این تحقیق نشان داد غلظت ذرات معلق PM1 ، PM2.5 و PM10 در اکثر مواقع کمتر از حد استاندارد بوده و مقادیر AQI نیز برای آنها در حد متوسط و خوب میباشد.
نویسندگان: نغمه علوی نخجوان, کاظم ندافی
کلیدواژه ها : تصفيهخانه فاضلاب شهرک قدس - لجن فعال - حذف دترجنتها
: 10435
: 51
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: سورفاكتانتها يا عوامل فعال سطحي در واقع مواد شيميايي آلي هستند كه با تجمع در سطح مشترك گاز- مايع يا جامد- مايع، خصوصيات آب را تغيير ميدهند و با كاهش كشش سطحي آب، عمل پاككنندگي را تسريع ميكنند. سورفاكتانتها در واقع اصليترين و مهمترين مواد شيميايي در دترجنتها هستند كه تقريباً 5-30% وزن دترجنتها را تشكيل ميدهند. با تخليه مستقيم فاضلاب خام يا پسابهاي تصفيهشده، دترجنتها به محيط وارد ميشوند و با ايجاد آلودگي در منابع آب، كيفيت آنها را كاهش ميدهند و هزينهها را بالا ميبرند. مطالعه حاضر با توجه به حد مجاز تخليه دترجنتها بر اساس استانداردهاي تخليه پساب براي آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني و همچنين مورد استفاده در كشاورزي كنترل كارايي تصفيهخانه فاضلاب شهرك قدس انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه تجربي نمونهبرداري از فاضلاب خام و همچنين پساب تصفيهخانه فاضلاب شهرك قدس در شش هفته و هر هفته شش نمونه انجام شد. مقدار سورفاكتانتهاي آنيوني با روش MBAS (Methylene Blue Active Substances) مشخص و با استانداردها مقايسه گرديد.يافتهها: بر اساس يافتههاي پژوهش مقدار دترجنتها در فاضلاب خام ورودي به تصفيهخانه فاضلاب شهرك قدس در محدوده 23/1 تا 23/5 ميليگرم در ليتر و در پساب تصفيه 093/0 تا 263/0 ميليگرم در ليتر به دست آمد. راندمان حذف در اين تصفيهخانه حدود 93% بود.نتيجهگيري: با توجه به نتايج اين بررسي و مقايسه راندمان حذف بالاي دترجنت از فاضلاب و با دستيابي به استاندارد تخليه فاضلاب به محيط زيست مشاهده ميشود كه مقادير دترجنت در پساب خروجي كمتر از استاندارد تخليه به آبهاي سطحي و زيرزميني ميباشد، بنابراين به تصفيه پيشرفته نياز نخواهد بود.
نویسندگان: محمد حسن احرامپوش, مسعود یونسیان
کلیدواژه ها :
: 10512
: 1
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: آلودگي هوا ازمهمترين مشكلات زيست محيطي در قرن اخير است كه سلامت انسانها را تهديد مينمايد. از مهمترين منابع ايجاد آلودگي هواي شهري ميتوان به تردد وسائط نقليه، فعاليت صنايع، افزايش مصرف سوختهاي فسيلي در مولدهاي حرارتي اشاره نمود. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آلاينده ذرات معلق در هواي شهر يزد انجام گرديد. روش بررسي: اين مطالعه مقطعي و از نوع توصيفي است. با تعيين يك ايستگاه در منطقه مركزي شهر يزد(محدوده ميدان شهيدبهشتي) و با استفاده از دستگاه نمونهگيري با حجم زياد به مدت 5 ماه از فروردين لغايت مرداد ماه سال 1385 نمونهبرداري از ذرات معلق هوا انجام شد. بر اساس استراتژيهاي موجود از جمله دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا و با توجه به معدود مطالعات انجام شده قبلي، به صورت يكروز در ميان از هواي منطقه نمونهبرداري صورت گرفت و تعداد 71 نمونه برداشت گرديد. مقدار سرب موجود در نمونهها توسط دستگاه جذب اتمي به روش شعله تعيين شد. درصد مواد آلي و معدني موجود در(TSP) Total Suspended Particles نيزدر مورد تمامي نمونهها با استفاده از روش وزن سنجي و سوزاندن در كوره تعيين گرديد. نتايج: يافتهها نشان ميدهد كه ميزان ذرات معلق هواي شهر يزد در برخي موارد بيش از حد استاندارد ملي است. ميانگين كل ذرات معلق هوا در 5 ماه 233 ميكروگرم برمترمكعب ميباشد. ميانگين غلظت ذرات معلق هوا در ماههاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد به ترتيب 118، 193، 231، 267 و 333 ميباشد. ميانگين كل غلظت سرب برابر 04/0 ميكروگرم بر متر مكعب و زير حد استاندارد است. و مقدار مواد آلي و معدني موجود در TSP نيز به ترتيب 31/25% و68/74% به دست آمد. نتيجهگيري: مقادير كل ذرات معلق به عنوان يكي از آلايندههاي اصلي هوا در برخي از روزها بالاتر از حد استاندارد بود. لذا با توجه به تشديد بيماريهاي قلبي و تنفسي در زمانهايي كه مقدار اين آلاينده به بيش از حد استاندارد ميرسد ضرورت توجه به برنامههاي بهداشت هوا مشخص ميگردد. كما اينكه در مورد تمام نمونهها مقدار سرب بسيار كمتر از حد استاندارد گزارش شدكه شايد يكي از دلايل اين امر، حذف سرب از بنزين به عنوان يكي از منابع اصلي وجود اين آلاينده در هوا باشد.